PREDSTAVENIE DUCHOVNEJ SLUŽBY

      Na Slovensku sa duchovnej službe v nemocniciach venuje pozornosť podľa potrieb zdravotníckeho zariadenia, aktuálnych možností zo strany cirkvi, ako aj podľa ochoty vedenia a personálu nemocnice prijať túto pomoc a službu. Ak dôjde k súladu, vzájomnej snahe všetkých zúčastnených strán vytvárať dobré podmienky a priaznivú atmosféru, duchovná služba v nemocnici môže napredovať a byť prínosom a obohatením.

      Fakultná nemocnica v Trnave, v rámci kompletnej starostlivosti o zdravie pacienta, má svojho stáleho kňaza a stálu duchovnú službu, garantovanú Trnavskou arcidiecézou. Na požiadanie je kňaz k dispozícii pacientom, ich rodinám, ako aj personálu nemocnice.

      Táto služba je bezplatná, prístupná pre každého človeka bez rozdielu vierovyznania.

      Poslaním cirkvi je okrem sviatostnej formy pomoci (vysluhovanie sviatosti zmierenia, Eucharistie, pomazania chorých, sviatostného zaopatrenia zomierajúceho človeka, ...), vytváranie a napomáhanie aj ďalším, mimosviatostným formám pomoci zdravotníctvu. To sa uskutočňuje najmä rozvojom dobrovoľníctva a kontaktmi na služby sociálne, charitatívne, spoluprácou s psychológmi, pedagógmi a inými odborníkmi na službu zdravotne postihnutým a ich rodinám.

      Nenahraditeľnou mimo sviatostnou službou pastorácie sa stáva schopnosť duchovného sprevádzania, vnútorného uzdravovania pomocou modlitby, dialogickej komunikácie, spoznávania radostnej zvesti ohlasovanej osobou Ježiša Krista.

 

Top